Date Artist Event Venue Contact
Januar 2018        
04.01. Klaus der Geiger & Ruki Werch live TBA Franken www.umlaut.de
05.01. Klaus der Geiger & Ruki Werch live JUZ Eckental www.juz-eckental.de
06.01. Klaus der Geiger & Ruki Werch live Weinerei Nürnberg www.weinerei.de
07.01. Klaus der Geiger & Ruki Werch live Freiraum Würzburg www.freiraumwuerzburg.wordpress.com
27.01. Analogue Birds live World Music Carnival Mönchengladbach www.worldmusic-carnival.de
28.01. Analogue Birds live Kulturbeutel Herford www.kulturbeutel-herford.de
Februar 2018        
01.02. Analogue Birds live Cafe Medusa Kiel www.facebook.com/medusakiel
02.03. Analogue Birds live Privat Osnabrück www.umlaut.de
03.03. Analogue Birds live Polyester Klub Oldenburg www.polyester-klub.de
04.02. Analogue Birds live Fabrik der Künste Hamburg www.fabrikderkuenste.de
08.02. Klaus der Geiger & Ruki Werch live Cafe Medusa Kiel www.facebook.com/medusakiel
09.02. Klaus der Geiger & Ruki Werch live Polyester Klub Oldenburg www.polyester-klub.de
10.02. Klaus der Geiger & Ruki Werch live Grüner Zweig Bremen www.gruenerzweig.orgizm.net
11.02. Klaus der Geiger & Ruki Werch live Kulturbeutel Herford www.kulturbeutel-herford.de
22.02. Analogue Birds live Kellerperle Würzburg www.kellerperle.de
23.02. Analogue Birds live Glashaus Bayreuth www.glashaus.org
24.02. Analogue Birds live JUZ Eckental www.juz-eckental.de
25.02. Analogue Birds live TBA Franken www.umlaut.de
26.02. Analogue Birds live Jazzclub Abensberg www.jazzclub-abensberg.de
März 2018        
09.03. Analogue Birds live Lütt Matten Garding www.luettmatten-garding.de
10.03. Analogue Birds live Zum Frohsinn Bosau www.zum-frohsinn.de
April 2018        
Mai 2018        
Juni 2018        
Juli 2018        
August 2018        
September 2018        
Oktober 2018        
November 2018        
Dezember 2018